สถานที่ประสูติ

สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ และ เมืองเทวทหะ  พระพุทธเจ้าประสูติ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ ่า เดือน ๖ ที่ใต้ร่มไม้รังหรือต้นสาละ อยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และชานเมือง
เทวทหะ มีเสาหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นสัญลักษณ์ ปัจจุบันสังเวชนียสถาน
แห่งนี้อยู่ในประเทศเนปาล มีชื่อเรียกว่า รุมมินเด แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ยังเรียกว่า “ลุมพินี”

ธรรมะสวัสดีค่ะ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมและการทำบุญ เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยตั้งจิตศรัทธามุ่งมั่นว่า สักครั้งในชีวิตจะขอลองเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งก็คือ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา แล้วตอนนี้ที่สถานที่ประสูตินี้ ได้มีพิธีประดิษฐานขององค์พระพุทธเจ้าน้อยแล้วด้วย ซึ่งองค์พระพุทธเจ้าน้อยนี้ เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสวนลุมพินี ว่า ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ สถานที่ตรงนี้ในปัจจุบันเคยเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาวพุทธทั่วโลก