สถานที่แสดงปฐมเทศนา

ธัมเมกขสถูป ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ปฐมเทศนา ตั้งอยู่ที่เมืองสาระนาถ ธัมเมกขสถูป สถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถให้พระอรหันต์ ๖๐ รูป ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก สถานที่นี้อยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ ห่างจากเมืองประมาณ ๘ กิโลเมตร ซึ่งเมืองพาราณสีนี้อยู่ห่างจากเมืองพุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร

พระโอวาท หรือ โอวาทปาติโมกข์นี้ ประมวลพระพุทธวาทะ ประมวลพระพุทธศาสนา ด้วยข้อความเพียง ๓ คาถากึ่ง ฉะนั้น พระโอวาทนี้จึงเป็นที่นับถือว่า แสดงหัวใจพระพุทธศาสนา ตามที่ท่านพระธรรมสังคาหกาจารย์ได้รวบรวมไว้ว่า เป็นหลักหรือหัวใจสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

พระพุทธโอวาทข้อที่ ๑ ขันติคือความทนทาน เป็นบรมตบะ ขันตินั้น แปลกันว่า ความอดทน จำแนกออกไปโดยนัยหนึ่งเป็น ๒ คือ อธิวาสนขันติและ ตีติกขาขันติ

ขันติ ๒ อย่าง

อธิวาสน (ขันติ) แปลว่า อดกลั้น ตามทรัพย์แปลว่า ทำให้ยับยั้งอยู่

ตีติกขาขันติ ขันติคือ ความทนทาน ที่กล่าวไว้ในโอวาทนี้ ขันติคือความทนทานนี้ เป็นขันติที่สูงขึ้นมาก หมายถึงเป็นขันติทางจิตใจที่ได้ปฏิบัติมาในขันติสามัญ

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

พระพุทธโอวาทข้อที่ ๒ คือ นิพพานเป็นอย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่ง

นิพพาน ๒ อย่าง

ในพระนิพนธ์เรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลได้ทรงประทานอธิบายในพระพุทธวาทะข้อที่ ๒ ในพระโอวาทปาติโมกข์ว่า นิพพานเป็นอย่างยิ่ง หรือ นิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งโดยพยัญชนะคำว่า นิพพาน แปลได้ ๒ อย่าง คือ

  • ดับอย่างหนึ่ง
  • ไม่มีเครื่องเสียบแทงอย่างหนึ่ง