Category Archive: ราชคฤห์

ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์ทรงตรัสรู้ในตอนเ […]
สระมุจลินทร์

สระมุจลินทร์

มุจลินทร์เป็นพญานาคซึ่งปรากฏในพุทธประวัติและปรากฏในพระพ […]
สถานที่ตรัสรู้

สถานที่ตรัสรู้

สถานที่ตรัสรู้นี้ แต่เดิมทีเดียวในสมัยพุทธกาลนั้น คือตำ […]